Educational Ideal

Grey Kollege is ‘n beskutte en positiewe skoolomgewing waarbinne Grey-seuns sukses kan ervaar, asook die gevoel dat hulle ‘behoort’. Parallelmedium-onderrig is een van die belangrikste voordele van Grey Kollege, waar Afrikaans- en Engelsprekende seuns onderrig in onderskeidelik Afrikaans en Engels in aparte klaskamers ontvang. Dit verseker dat elke taalgroep sy eie identiteit en kulturele waardes behou. Op die skoolgronde, in die koshuise, tydens saalperiodes en tydens buitemuurse aktiwiteite word seuns aan beide tale blootgestel en gereelde interaksie verseker respek vir mekaar. Volle  respek vir elke individu, die strewe na uitnemendheid, lojaliteit aan Grey-tradisies, respek vir die omgewing en ‘n Christelike onderrigfilosofie- en praktyk is die hoekstene van ons opvoedingsideaal.

Grey College provides a secure and positive school environment in which Grey boys can experience success and a sense of belonging.  Parallel medium education is one of the most important benefits of Grey College whereby Afrikaans and English speaking boys receive tuition in either Afrikaans or English, in separate classrooms.  This ensures that each language group maintains its own identity and cultural values.  On the school grounds, in the hostels, at assembly and during extra-mural activities boys are exposed to both languages, and regular interaction ensures respect for one another.  A total commitment to respect for the individual, commitment to excellence, loyalty to Grey traditions, respect for the environment, and a Christian educational philosophy and practice are the corner stones of our educational ideal.

Die algemene waardes wat Grey-seuns uitleef is:

  • Respect (live and let live) / Respek (leef en laat leef)
  • Team (Grey in union)  / Span (Grey in eenheid)
  • Manners (touch of class) / Maniere (’n tikkie ‘klas’)
  • Courage (Grey ‘guts’) / Moed (Grey “guts”)
  • Integrity (the truth makes you free) / Integriteit (die waarheid maak jou vry)
  • Tolerance (all for one & one for all) / Verdraagsaamheid (almal vir een en een vir almal)
  • Self-discipline (Grey spirit) / Selfdissipline (Grey-gees)