Koshuisfooie

Grey Kollege bied verblyf in drie koshuise op die Grey Kollege skoolgronde.  Murray-huis huisves hoofsaaklik graad 8 en 9 seuns, Brill-huis huisves graad 9, 10 en 11 seuns en Leith-huis is die seniorkoshuis en huisves graad 11 en 12 seuns.

Grey College has boarding facilities in three hostels on the Grey College school grounds.  Murray House hosts mainly grade 8 and 9 boys, Brill House accommodates grade 9, 10 and 11 boys and Leith House is the senior hostel and hosts grade 11 and 12 boys.

 

There are two options in paying annual hostel fees for 2018 / Daar is twee opsies vir die betaal van die jaarlikse koshuisgelde vir 2018

HOSTEL FEES:        

Bank: Nedbank, Acc No: 112 920 6815, Branch: 198 765

Gr 8-12 leerders

Option 1 - Total Hostel fee payable 16 January 2018

= R30 000 PER ANNUM (Grade 9 – 12) IN ADVANCE

= R30 000 PER ANNUM less R3 800 deposit paid = R26 200 (Grade 8/new learners)

OR Option 2

GRADE 9 – 12 LEARNERS:           Fees payable IN ADVANCE over first 3 quarters

1st Quarter                  R10 000 (16 Jan 2018)

2nd Quarter                 R10 000 (9 Apr 2018)

3rd Quarter                 R10 000 (16 Jul 2018)

GRADE 8 LEARNERS (R30 000 – R3 800 deposit paid = R26 200)

1st Quarter                  R8 733.33 (15 Jan 2018)

2nd Quarter                 R8 733.33 (9 Apr 2018)

3rd Quarter                 R8 733.34 (16 Jul 2018)

No monthly payments option on hostel fees

Please note that hostel accommodation will be forfeited if fees are not paid before or on prescribed dates.

Fax Nr. 051-444 5848, E-mail addresses: payments@gc.co.za

KOSHUISGELDE:

Bank: Nedbank, Rek Nr: 112 920 6815, Tak: 198 765

Opsie 1   -  Totale koshuisgelde betaalbaar teen 16 Januarie 2018

= R30 000 PER JAAR (Graad 9 - 12) VOORUIT

= R30 000 PER JAAR min R3 800 deposito betaal=R26 200 (Graad 8/nuwe leerders)

OF Opsie 2

GRAAD 9 – 12 LEERDERS:            Gelde word oor 3 kwartale  VOORUIT betaal

1st Kwartaal                R10 000 (16 Jan 2018)

2de Kwartaal               R10 000 (9 Apr 2018)

3de Kwartaal               R10 000 (16 Jul 2018)

GRAAD 8 LEERDERS (R30 000 – R3 800 deposito betaal = R26 200)

1st Kwartaal                R8 733.33 (15 Jan 2018)

2de Kwartaal               R8 733.33 (9 Apr 2018)

3de Kwartaal               R8 733.34 (16 Jul 2018)

Geen maandelikse paaiemente opsie op koshuisfooie

Neem kennis dat koshuisverblyf verbeur word indien fooie nie voor of op voorgeskrewe datums betaal is nie.      


Faks Nr. 051-444 5848, E-pos adresse: payments@gc.co.za